SUPER POMOCJA IDMAR!

 

Wystarczy zakupić zestaw akcesoriów OPTI COMFORT wraz z grzejnikiem firmy IDMAR, a my przedłużymy Twoją gwarancję AŻ O DWA LATA!Dla osoby, która  dodatkowo wymyśli najlepsze  hasło reklamowe promujące system OPTI COMFORT, przewidzieliśmy atrakcyjną nagrodę!

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.opticomfort.pl 

Regulamin Promocji
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Promocji jest Fabryka Armatury IDMAR, Krosno, ul. Główna A, 62-050 Mosina,

wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000307460 NIP: 777-225-23-37, REGON: 631103987

2. Promocja na przedłużenie okresu gwarancji trwa do dnia 31.12.2016 r.
3. Hasła reklamowe można zgłaszać w dniach od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.  

 

Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Promocja ma charakter powszechny tj. każdy może w niej wziąć udział, za wyjątkiem pracowników IDMAR Group oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu Promocji.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakupienie w czasie trwania Promocji dowolnego grzejnika spośród następujących: grzejniki stalowe*, grzejniki aluminiowe**, grzejniki łazienkowe TWR oraz pełnego zestawu akcesoriów przyłączeniowych OPTI COMFORT, zachowanie paragonu (paragonów) zakupu i zarejestrowanie się na stronie www.opticomfort.pl

3. Osoby, które dodatkowo zamieszczą propozycję swojego hasła promującego system OPTI COMFORT, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Najlepsze hasło reklamowe zostanie opublikowane na stronie www.opticomfort.pl, a jego Autor otrzyma nagrodę w postaci telewizora...
4. Każdy Uczestnik Promocji może przesłać jedną propozycję hasła reklamowego.
5. W przypadku zgłoszenia dwóch identycznych haseł, Organizator Promocji bierze pod uwagę to, które wcześniej zostało zgłoszone na stronie www.opticomfort.pl


Zasady przyznawania nagród
1. Jury składające się z 3 członków – powołanych przez Organizatora, wybierze na podstawie subiektywnej oceny najlepsze hasło reklamujące system OPTICOMFORT.
2. Jury przyzna 1 nagrodę dla Autora zwycięskiego hasła. Nagrodę tę stanowi telewizor marki ...
3. Pomiędzy Autorami pozostałych haseł reklamujących system OPTI COMFRT, przysłanych w okresie trwania promocji, zostaną wylosowane nagrody dodatkowe, m. in...

4. Hasło reklamowe  oraz nazwisko jego autora zostaną opublikowane w dniu 15.08.2014 na stronie www.opticomfort.pl.  Odrębną informację na temat przekazania nagrody autor zwycięskiego hasła otrzyma także drogą mailową. Osoby wyróżnione nagrodami dodatkowymi zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie 7 dni od daty zakończenia promocji.

5. Autor zwycięskiego hasła wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie www.opticomfort.pl


Prawa autorskie i dane osobowe
1. Autorzy mogą zgłaszać propozycje haseł będące wynikiem własnej indywidualnej pracy twórczej,  nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła jego Autor wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora Promocji dla celów promocyjnych.
3. Z chwilą opublikowania hasła na stronie www.opticomfort.pl następuje ostateczne przeniesienie przez jego Twórcę  na Organizatora praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Autora hasła.

4. Przesłanie hasła reklamowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu niniejszej Promocji.
5. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła Autorowi tego hasła, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.

Postanowienia końcowe:
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.opticomfort.pl
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a także do jej przerwania  lub zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich haseł, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
3. Zgłoszenie hasła reklamowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Promocji, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Promocji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Wszelkie pytania na temat konkursu można kierować mailowo na adres:

 

* C22 – H550 i H600 oraz V22 – H550 i H600 marki IDMAR

** Catalonia, Calypso